Doorgaan naar content

EU4Advice stimuleert de opschaling van de korte voedselketens in Europa

21 juli 2023

EU4Advice is een Europees project gericht op het bevorderen van samenwerking en capaciteitsopbouw tussen Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) binnen en tussen verschillende landen. Het doel van het project is het stimuleren van de opschaling van korte voedselketens in Europa.

Het project bouwt voort op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2020, de Farm to Fork-strategie en de Green Deal, evenals op nationaal niveau gevoerde beleidsontwikkelingen, zoals de Taskforce korte ketens. EU4Advice zal methoden en instrumenten ontwikkelen om de opschaling van korte voedselketens te ondersteunen. Deze methoden en instrumenten zijn gericht op het verschaffen van nieuwe kennis aan onafhankelijke adviseurs in korte voedselketens. Ze zullen helpen bij het creëren van win-win situaties die leiden tot een beter verdienmodel voor boeren, het sluiten van kringlopen op regionaal niveau, het verminderen van transport- en milieukosten, en het versterken van voedselsystemen om weerbaar te zijn tegen pandemieën, oorlog en klimaatverandering.

Het project legt de link tussen korte voedselketens, klimaatadaptatie en het verminderen van negatieve milieu-effecten. Onafhankelijke adviseurs hebben echter niet altijd voldoende kennis om op al deze onderwerpen advies te kunnen geven. Daarom richt EU4Advice zich specifiek op het samenbrengen van adviseurs in korte voedselketens en het creëren van een Europees netwerk voor kennisuitwisseling.

Het verkorten van voedselketens biedt boeren een middel om hun onderhandelingspositie te verbeteren, terwijl het voor consumenten bijdraagt aan transparantie, kwaliteit en veiligheid van voedsel. Om de opschaling van korte voedselketens te realiseren, moeten politieke en maatschappelijke obstakels worden aangepakt. EU4Advice zal relevante belanghebbenden voorzien van instrumenten om deze obstakels aan te pakken. Door middel van een multi-actorbenadering, waarbij adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers, boeren en consumenten samenwerken in zogenaamde living labs, wil EU4Advice de basis leggen voor de oprichting van een Europees netwerk van adviseurs voor korte voedselketens. Dit netwerk zal op passende wijze gestructureerd zijn en verbonden zijn met een verscheidenheid aan belanghebbenden binnen nationale voedselketens. Om de implementatie op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en Europees) succesvol te begeleiden, past EU4Advice het “GAIN-overgangsmodel” toe.

Op EU4Advice vind je meer informatie over dit project.

EU4Advice Project Leaflet